Όροι Χρήσης Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η επιχείρηση “Evlogia” που εδρεύει στους Πινκάδες Τρικόρφου και εκπροσωπείται νόμιμα (εφ’ εξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό σε συνεργασία με το Pilates by Mandy και την Διαμαντούλα Περσάκη (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του site https://www.evlogia.gr/contest/ (εφ’ εξής καλουμένου «Σελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη συνολικά τεσσάρων (4) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία (1) ετήσια συνδρομή pilates (δια ζώσης ή διαδικτυακή) στα γυμναστήρια Pilates by Mandy σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

Επιπρόσθετα η ανάδειξη συνολικά δέκα (10) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν δύο (2) συσκευασίες evlogia 280gr  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε Ελλάδα και Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα (εφ’ εξής καλούμενοι ως «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό από τους Συμμετέχοντες.

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω προσώπων μέχρι το δεύτερο βαθμό.

2.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας.

2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2.5. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους όρους 2.1. και 2.2. του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 11η Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 8η Νοεμβρίου 2021 οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας EVLOGIA και λήψη φωτογραφίας προϊόντος και απόδειξης αγοράς, (β) επίσκεψη σελίδας https://www.evlogia.gr/contest/, (γ) εγγραφή θέτοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail και δήλωση ότι επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, (δ) ανέβασμα της φωτογραφίας στο σχετικό πεδίο και (ε) αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

2.6. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 • έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρόνο που περιγράφεται στους παρόντες όρους συμμετοχής,
 • δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
 • δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ, ούτε παρουσιάζει ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

2.7. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής ανά αγορά στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τη διαδικασία ανωτέρω. Κάθε αγορά είναι και μία συμμετοχή.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 11η Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 8η Νοεμβρίου 2021.

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην Σελίδα.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

4.1. Προς ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των Συμμετεχόντων (εφ’ εξής «η Κλήρωση»), στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 8η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τη Διοργανώτρια μέσω code generator.

4.2. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά τέσσερις  (4) νικητές (εφ’ εξής οι «Νικητές»), οι οποίοι θα κερδίσουν από μία (1) ατομική ετήσια συνδρομή σε δια ζώσης ή διαδικτυακά μαθήματα pilates  στα γυμναστήρια Pilates (εφ’ εξής καλούμενα τα «Δώρα») και επιπρόσθετα θα  αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν δύο (2) συσκευασίες evlogia 280gr .

4.3.   Από την ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν επίσης και εικοσιοκτώ (28) επιλαχόντες νικητές (εφ’ εξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο.

4.4. Στους Νικητές και τους Αναπληρωματικούς θα τους αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και τηλεφωνική επικοινωνία από τους υπαλλήλους της Διοργανώτριας.

4.5. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί αφού ενημερωθούν κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξή τους ως νικητές και επιλαχόντες νικητές του Διαγωνισμού και προκειμένου (α) οι Νικητές να παραλάβουν το Δώρο και (β) οι Αναπληρωματικοί να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας κατά τα ανωτέρω στον όρο 4.3. οριζόμενα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο ανωτέρω mail εντός 3 ημερών ότι αποδέχονται την ανάδειξή τους.

Εάν παρέλθει άκαρπη η ανωτέρω ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) το δικαίωμά τους στο Δώρο χάνεται και αυτό παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας για να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Μετά την παρέλευση της ως άνω τεθείσας προθεσμίας θα ενημερώνεται ο αναδειχθείς επιλαχών νικητής εντός διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

4.6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στην Σελίδα προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα αυτής. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας.

4.7. Η Διοργανώτρια ή εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της θα επικοινωνεί με τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς, μέσω τηλεφώνου ή/και e- mail, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής και αξιοποίησης του Δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας για την ενεργοποίηση των Δώρων. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή και του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το δώρο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

4.8. Τα Δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

4.9.   Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

4.10. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

4.11. Η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης των Δώρων κ.λ.π. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

 

 1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους  Νικητές ή/και τους Συμμετέχοντες ή/και τους Αναπληρωματικούς μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού από την Διοργανώτρια, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:

 1. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 2. Σε περίπτωση που προέρχεται από το προσωπικό της Διοργανώτριας ή είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτούς.
 3. Σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή/και δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα.
 4. Σε περίπτωση που, εφόσον του ζητηθεί, δεν επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο κατά την αποδοχή των Δώρων.
 5. Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών.
 6. Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει η Διοργανώτρια ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1.   Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

6.2.   Ομοίως δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού.

6.3.   Επίσης, δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού και απόδοσης των Δώρων. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997), όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ.207/98 και 79/200 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 όπως και το Ν. 3471/06 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ,97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ) και δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτη της Διοργανώτριας που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους ως άνω σκοπούς.

7.2. Οι Συμμετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και εν συνεχεία θα καταστραφούν, σύμφωνα με ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

7.3. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@evlogia.gr , υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1 Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Σελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και εν γένει ακατάλληλου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.

8.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Σελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 

8.3. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

 

8.4. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό ή να υποβάλουν παράπονο, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evlogia.gr

 

8.5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Internet και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Internet.

 

8.6. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

8.7. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί δημόσια στη σελίδα του διαγωνισμού https://evlogia.gr/όροι-χρήσης-διαγωνισμού/

 

Scroll to Top